Υπηρεσία Φύλαξης Ιστού Ομφάλιου Λώρου (ΙΟΛ)

LIFECORD PATENT

LifeCord: Πρωτοποριακή και Βραβευμένη Μέθοδος Κρυοσυντήρησης Ιστού  Ομφάλιου Λώρου

Πρωτοποριακή και βραβευμένη μέθοδος κρυοσυντήρησης ιστού ομφάλιου λώρου, αποκλειστικά από τη Lifeline. Η μέθοδος LifeCord, που κατοχυρώθηκε ως ευρεσιτεχνία από το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα.

H Lifeline προσφέρει υπηρεσίες κρυοσυντήρησης βλαστικών κυττάρων που βρίσκονται σε τμήματα του ομφάλιου λώρου. Ως εκ τούτου, έχει αναπτύξει μια μοναδική και πρωτοποριακή μέθοδο λήψης βλαστικών και προγονικών κυττάρων από τον ιστό του ομφάλιου λώρου και το 2014 το Αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατοχύρωσε αυτή την μέθοδο επεξεργασίας ως ευρεσιτεχνία (US Patent Office USD8900863B2). Η καινοτομία αυτή, που φέρει το όνομα LifeCord, είναι μια μέθοδος λήψης και φύλαξης 2 τύπων μεμονωμένων κυττάρων και όχι τμημάτων του ιστού που φέρουν συνδυασμό κυττάρων. Τα κύτταρα διαχωρίζονται ή αποσπώνται από τον ιστό και κρυοσυντηρούνται.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Lifeline, σε συνεργασία με Βρετανικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ένα αξιόπιστο Γερμανικό οργανισμό Έρευνας και Βιοτεχνολογίας, έχει αναπτύξει την πρωτοποριακή αυτή μέθοδο, η οποία αποτελεί την πρώτη παγκοσμίως που έχει επιτύχει τον διαχωρισμό του ιστού ώστε να απομονωθούν τα βλαστικά κύτταρα και να γίνει λήψη τους χωρίς τη χρήση προσθέτων όπως ένζυμα. Η λήψη μεμονωμένων κυττάρων και η κρυοσυντήρησή τους με τη χρήση αποδεδειγμένων παραδοσιακών μεθόδων προσφέρει ανώτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, με τις οποίες κρυοσυντηρούνται μικρά τμήματα του ομφάλιου λώρου. Η αποτελεσματική μέθοδος κρυοσυντήρησης μεμονωμένων κυττάρων οδηγεί σε σημαντικά αυξημένο αριθμό βιώσιμων κυττάρων κατά την μακροχρόνια φύλαξή τους όπως επίσης και σε μεγάλο αριθμό βιώσιμων κυττάρων κατά την απόψυξή τους για ιατρική χρήση.

Ο Ιστός Ομφάλιου Λώρου αποτελείται από ένα σύστημα αιμοφόρων αγγείων και ένα «πλέγμα γλυκοπρωτεΐνων» που ονομάζεται Γέλη του Γουώρτον (”Wharton’s Jelly”) η οποία αποτελεί πλούσια πηγή Μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων. Το αγγειακό σύστημα αποτελεί καλή πηγή Ενδοθηλιακών Προγονικών κυττάρων και η μέθοδος LifeCord επιτυγχάνει την ξεχωριστή απομόνωση και κρυοσυντήρηση δυο τύπων κυττάρων ως δυο διαφορετικά προϊόντα.

 

Πλεονεκτήματα της Μεθοδολογίας LifeCord

H μέθοδος LifeCord επιτρέπει την κρυοσυντήρηση ενός προϊόντος κυτταρικής θεραπείας που περιέχει ΔΥΟ τύπους κυττάρων από τον ιστό ομφάλιου λώρου:
1. Τα Μεσεγχυματικά Βλαστικά Κύτταρα που προέρχονται από τη Γέλη του Γουώρτον (”Wharton’s Jelly”) που συνθέτουν τον ιστό
2. Τα Ενδοθηλιακά Βλαστικά Κύτταρα που προέρχονται από το αγγειακό σύστημα του ιστού

Ο ιστός του ομφάλιου λώρου διαχωρίζεται για να γίνει συγκομιδή μεμονωμένων κυττάρων. Τα μεμονωμένα αυτά κύτταρα τυγχάνουν αποτελεσματικής προετοιμασίας ώστε να κρυοσυντηρηθούν με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και στα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφάλιου λώρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

 • Πιο αποτελεσματική κρυοσυντήρηση που συνεπάγεται μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωση
 • Μεγαλύτερο αριθμό βιώσιμων κυττάρων κατά την απόψυξη

Η μέθοδος LifeCord επιτυγχάνει το διαχωρισμό του ιστού σε μεμονωμένα κύτταρα χωρίς την χρήση πρόσθετων ουσιών, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους. Επομένως,

 • Επιτυγχάνεται η διατήρηση των ιδιοτήτων των κυττάρων λόγω της μη-έκθεσής τους σε πρόσθετες ουσίες όπως ένζυμα
 • Το πρωτόκολλο αυτό δεν περιλαμβάνει τον εργαστηριακό πολλαπλασιασμό των κυττάρων κατά την συλλογή. Αντιθέτως, τα κύτταρα διατηρούν την αρχική τους μορφή μέχρι να παραστεί ανάγκη να χρησιμοποιηθούν. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ιατρική να εφαρμόσει τις πλέον σύγχρονες προηγμένες τεχνικές όπως επίσης και χειρισμό των κυττάρων που αποδίδουν καλύτερα αποτελέσματα σε ιατρικές θεραπείες.

Μεσεγχυματικά Βλαστικά Κύτταρα

Τα Μεσεγχυματικά Βλαστικά Κύτταρα (MSCs) έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα την ικανότητα διαφοροποίησης ή «παραγωγής» άλλων τύπων κυττάρων στον ανθρώπινο οργανισμό όπως επίσης και την ικανότητα ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η ικανότητα διαφοροποίησης των MSCs οδήγησε σε έρευνα στους τομείς της Αναγεννητικής Ιατρικής, της Μηχανικής Ιστών, της Γονιδιακής Θεραπείας και Θεραπειών κατά του Καρκίνου. Η ικανότητά τους να ρυθμίζουν τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος όπως επίσης και η ικανότητά τους να διαφοροποιούνται σε άλλους τύπους κυττάρων τυγχάνει έρευνας σε αρκετές κλινικές δοκιμές για την θεραπεία ενός ευρέως φάσματος κοινών παθήσεων και νόσων ανά το παγκόσμιο.

Συνοπτικά, τα MSCs διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη:

 • διατήρηση της ομαλής λειτουργίας του οργανισμού
 • αποκατάσταση του οργανισμού έπειτα από τραυματισμό ή πάθηση
 • ρύθμιση των αντιδράσεων του ανοσοποιητικού συστήματος, π.χ. φλεγμονή

Η έρευνα που περιλαμβάνει MSCs επικεντρώνεται στα ακόλουθα πεδία:

 • εφαρμογή των MSCs για άμεση αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς και παθογένεση
 • εφαρμογές για την ενίσχυση άλλων θεραπειών ή μεταμοσχεύσεων ρυθμίζοντας τις αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος και αποτρέποντας την απόρριψη μοσχεύματος, πχ. μυελού των οστών ή οργάνων.
 • εφαρμογές σε γονιδιακές θεραπείες στις οποίες τα MSCs διαφοροποιούνται για να αφαιρέσουν και να αντικαταστήσουν νοσούντα γονίδια που φέρουν κληρονομικές νόσους. Ακολούθως, τα αποκατεστημένα αυτά κύτταρα μεταμοσχεύονται και σχηματίζουν νέο ιστό που λειτουργεί ομαλά χωρίς τις επιπτώσεις της γενετικής νόσου.
 • εφαρμογές στην μηχανική ιστών στην οποία τα MSCs χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο για τη δημιουργία μοσχευμάτων ιστού με σκοπό την αποκατάσταση βλαβών σε όργανα ή ακόμα και τη δημιουργία οργάνων για μεταμόσχευση.
 • εφαρμογές σε αντικαρκινικές θεραπείες και ενθαρρυντικός αντίκτυπος των ΜSCs που εντοπίζεται στη Γέλη του Γουώρτον (”Wharton’s Jelly”) σε συγκεκριμένα ήδη καρκίνου σε δοκιμαστικό σωλήνα (in vitro).

Ενδοθηλιακά Προγονικά Κύτταρα

Τα Ενδοθηλιακά κύτταρα (EPCs) αποτελούν τον δεύτερο τύπο κυττάρων που απομονώνονται από τον ΙΟΛ –συγκεκριμένα από το αγγειακό σύστημα – με τη μέθοδο LifeCord.

Σύμφωνα με μελέτες, τα κύτταρα αυτά συμμετέχουν στην αγγειογένεση (δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων) και στην ανάπλαση του καρδιακού, εγκεφαλικού και δερματικού ιστού.

Πιθανή Θεραπευτική Εφαρμογή Νεοαγγείωση, δηλαδή, ο σχηματισμός νέων αιμοφόρων αγγείων σε ιστούς που έχουν υποστεί βλάβη, ιδιαίτερα σε ισχαιμικά όργανα όπως:

 • μυοκάρδιο
 • εγκεφαλική βλάβη
 • τραυματισμοί του δέρματος